Fè Koneksyon

OPWDD rekonèt enpòtans pataje enfòmasyon ak rezo pami moun nou sipòte yo ak fanmi yo. Nou rekonèt tou ke ou ka pa konnen ki kote pou w vire pou jwenn direksyon ak konsèy. 

Nou vle ede w konekte ak anpil gwoup ki egziste atravè Eta New York. Nan òganizasyon sa yo gen moun k ap defann tèt yo, paran ak manm fanmi yo menm jan ak ou, ki te fè eksperyans sikonstans menm jan an epi ki vle pataje eksperyans yo. 

Anpil nan òganizasyon sa yo ak gwoup yo òganize pa defansè pwòp tèt yo ak paran timoun ki gen andikap. Yo souvan anplwaye pa pwofesyonèl ki ka bay asistans oswa gide ou nan lòt gwoup defans ki pral kapab reponn kesyon ou yo. 

Lyen ki mennen nan Òganizasyon Defans

 1.  Self-Advocacy Association of New York State (SANYS) : SANYS se yon rezo defansè nan tout eta a ki gen andikap entelektyèl/devlòpmantal. SANYS gen gwoup oto-defann rejyonal nan tout Eta New York ki ofri opòtinite pou moun rankontre epi diskite lide ak enkyetid ak moun ki te fè eksperyans menm jan an. Gwoup oto-defann rejyonal yo ede moun ki gen andikap devlòpmantal yo vin manm plen ak valè nan kominote yo, epi ede yo edike moun sou dwa ak opòtinite yo.    
 2. Self Advocates Becoming Empowered (SABE) : SABE se yon òganizasyon nasyonal ki reprezante ak bay sèvis pou moun ki gen andikap nan devlopman. Misyon SABE se asire ke moun ki andikape yo trete yo menm jan yo egal epi yo ba yo menm desizyon, chwa, dwa, responsablite, ak chans pou yo pale pou yo bay tèt yo pouvwa; opòtinite pou fè nouvo zanmi, ak aprann nan erè yo. 

 3. Paran ak Paran Eta Nouyòk : Paran ak Paran Eta Nouyòk bati yon rezo fanmi ki bay sipò pou diminye izolasyon ak bay moun ki pran swen moun ki gen andikap devlopman oswa ki bezwen swen sante espesyal pou yo navige epi enfliyanse sistèm sèvis yo epi pran desizyon ki enfòme. 

 4. Sant Paran Edikasyon Espesyal Eta New York : Sant Paran yo sèvi fanmi timoun ki gen tout laj (nesans jiska 26 an) ak tout andikap (kognitif, fizik, konpòtman ak emosyonèl). Sant paran yo bay yon varyete sèvis ki gen ladan sipò ak asistans youn a youn, atelye, piblikasyon ak sit entènèt. Majorite anplwaye yo ak manm konsèy yo se paran timoun andikape yo, kidonk yo kapab pote eksperyans pèsonèl ak ekspètiz lè y ap travay ak fanmi yo.

 5. Sant Lavi Endepandan: Misyon New York Association on Independent Living (NYAIL) se amelyore kalite lavi, pwoteje dwa yo, epi asire opòtinite egal pou tout moun ki gen andikap, epitou li pwomouvwa filozofi lavi endepandan tou de nan andikap la. kominote ak piblik la. 
 6. Sosyete Sendwòm Dawonn Nasyonal : Sosyete Sendwòm Dawonn Nasyonal la se òganizasyon ki mennen dwa moun pou tout moun ki gen Sendwòm Dawonn.
 7. Asosyasyon Sendwòm Tourette nan Greater Eta New York (TSA): Asosyasyon Sendwòm Tourette nan Greater New York se yon chapit afilye nan Asosyasyon Sendwòm Tourette, Inc., yon òganizasyon nasyonal sante volontè ki dedye a idantifye kòz la, jwenn gerizon an ak kontwole efè Sendwòm Tourette.
 8. Autism Society of America : Autism Society of America bay defans, edikasyon, enfòmasyon ak referans, sipò, ak kominote nan nivo nasyonal, eta ak lokal atravè yon rezo afilye nan tout peyi a.
 9. Rezo Lidèchip Frè yo : Misyon Rezo Lidèchip Sibling la se bay frè ak sè moun ki andikape enfòmasyon, sipò ak zouti pou yo defann frè ak sè yo epi ankouraje pwoblèm ki enpòtan pou yo ak tout fanmi yo.  
 10. Konsèy Sèvis Sipò pou Fanmi yo : Pwogram Sèvis Sipò pou Fanmi yo (FSS) ede fanmi k ap pran swen yon fanmi ki gen yon andikap devlòpmantal lakay yo nan bay èd bay moun k ap bay swen an, amelyore estabilite fanmi an epi prezève inite fanmi an.
 11. Sant Jistis Eta Eta New York pou Pwoteksyon Moun ki gen Bezwen Espesyal: Inite Sipò Endividyèl ak Fanmi Sant Jistis la bay resous ak sipò pou moun k ap resevwa sèvis yo ak fanmi yo.

Otonòm