Teknoloji Asistans (Aparèy Adaptatif)

Teknoloji asistans -- aparèy adaptab -- se èd, kontwòl, aparèy oswa founiti swa yon kalite kominikasyon oswa adaptasyon, ki nesesè pou pèmèt ou ogmante oswa kenbe kapasite w pou w viv lakay ou ak nan kominote a ak endepandans ak sekirite. Teknoloji asistans gen ladan, men se pa sa sèlman, èd ak aparèy kominikasyon ogmante, èd ak aparèy adaptasyon ak modifikasyon machin.

Pou w kalifye pou sèvis Teknoloji Asistans grasa OPWDD, ou dwe enskri nan Egzansyon pou Sèvis Lakay ak Kominote oswa Egzansyon pou Timoun yo . Pou plis enfòmasyon, tanpri pale ak manadjè swen ou an.