Apèsi sou lekòl la

Camp Wilton se yon pwogram ete rezidansyèl OPWDD ki opere ki sèvi apeprè 550 moun ki gen andikap nan devlopman nan zòn atravè New York State. Yon semèn espesyal nan pwogram nan dedye a moun ki gen Sendwòm Prader Willi epi kanpay sa yo soti toupatou nan New York State. Pwogram nan konsiste de aktivite tipik kan tankou atizay ak atizana, naje, rekreyasyon, mizik ak dram, ak divès kalite aktivite aswè.  

Pwogram nan fonksyone pou nèf semèn. Sezon 2024 la soti nan 24 jen jiska mwa Out 16. Premye semèn nan dedye a oryantasyon anplwaye, fòmasyon, ak planifikasyon pwogram.  Kòmanse nan dezyèm semèn nan, uit sesyon separe yon semèn pou kanpay yo. 

Enfòmasyon sou Camp Wilton

Nou eseye fè eksperyans kan an aksesib ak agreyab pou tout moun epi yo fè tout tantativ pou akomode bezwen fizik, sosyal, dyetetik ak lòt bezwen tout moun. Tanpri aplike sèlman pou moun ki ou kwè pral benefisye de yon eksperyans kan.

 • Kanpay yo dwe gen plis pase 18 an pou yo patisipe
 • Kanpay nou yo soti toupatou nan Eta New York epi yo rete lakay yo, kay swen pou fanmi yo, apatman sipèvize yo, kay gwoup yo ak Etablisman Swen Entèmedyè. 

 

Sèvis

Moun ki gen andikap devlòpmantal ki ap eksplore Camp Wilton kòm yon opòtinite vakans ta dwe pran an konsiderasyon ki sèvis yo ka bezwen epi yo dwe avize sou sa kan an ka bay jan sa a:

 • Camp Wilton gen pasaj pave epi kat (4) kabin yo aksesib nèt. Tout uit (8) kabin gen ramped. Tout lòt bilding kan yo aksesib.
 • Kabin nou yo pa èkondisyone epi gen anpil espas èkondisyone sou teren yo. Si moun nan gen restriksyon tanperati pou 90 degre oswa pi wo, nou p ap kapab aksepte camper la.
 • Kan an opere (3) machin. (1) 12-15 pasaje kamyon, (1) 8 pasaje kamyon oswa machin ak yon kamyon chèz woulant.  Van an chèz woulant disponib tout tan pou ijans. 
 • Ekipman adaptasyon pa bay.  Camper la dwe pote nenpòt ekipman ke yo ka bezwen.
 • Plan konpòtman ak plan jesyon risk yo revize anvan akseptasyon nan kan yo nan lòd yo detèmine si bezwen moun nan ka satisfè. Nou pa bay anplwaye 1:1 pou kanpay yo; nenpòt moun ki bezwen anplwaye 1:1 p ap kapab patisipe.
 • Ankouraje anplwaye ki resevwa fòmasyon yo disponib.

 

Medikal 

 • Enfimyè yo sou plas 24 èdtan pa jou ak enfimyè sou apèl disponib tou.  Yo kontakte sèvis ijans atravè 911.  Lopital ki pi pre a se nan 20 minit.  Nenpòt moun kap chèche kanmen ki bezwen sèvis enfimyè espesyalize (sètadi piki ensilin, machin oksijèn, elatriye...) ta dwe kontakte Kowòdonatè Enfimyè a pou detèmine si bezwen yo ka satisfè.
 • Pèsonèl kalifye yo an devwa pou bay medikaman yo.  
 • Nou pa kapab sipòte kanpay ki bezwen oksijèn 24 èdtan oswa ki resevwa nitrisyon atravè tib.
 • Konsistans modifye repa ak nenpòt alimantasyon nitritif modifye ki disponib.  Kanpay yo dwe pote pwòp ekipman adaptasyon yo si sa nesesè.  

 

Akomodasyon lannwit/Sekirite

 • Akomodasyon pou dòmi yo se kabann etaj.  Kan an pa bay ray kabann / kabann dlo / kabann lopital.  Genyen tou pa gen okenn kabann shakers oswa limyè strobe.
 • Genyen twa (3) anplwaye reveye pou tout kan an ak yon minimòm de (2) anplwaye k ap dòmi nan chak kabin.  Yo pa ka bay chèk kabann pi souvan pase chak 60 minit.

 

Enstalasyon pou benyen

 • Douch aksesib pou chèz woulant yo disponib nan kat (4) kabin.  Douch regilye yo disponib nan lòt kabin.  
 • Pa gen basen ki disponib.

 

Aktivite kan

Yo bay kanpin yo opòtinite pou yo patisipe nan yon gran varyete aktivite ki gen ladan naje, atizay ak atizana, mizik ak dram, aktivite lwazi ak divès evènman aswè. Konseye yo kreye pwogram amizan ak enteresan chak ete epi modifye aktivite yo selon kapasite chak kanpin.

Kan an gen yon gwo pisin nan tè ak etap pou antre nan fen fon an. De sovtaj sètifye yo an sèvis pandan aktivite naje. Pou aksè, gen yon asansè pou transfere kan yo nan pisin lan. Genyen tou yon alam pisin ak kloti pisin lan toujou fèmen lè sovtaj yo pa nan sèvis.

Gen yon fòm pèmisyon pou naje nan aplikasyon an epi paran/gadyen/defansè a dwe ranpli. Yo evalye kanpin yo anvan aktivite naje pa sovtaj Lakwa Wouj nou yo sètifye. 

Aplike pou ale nan Camp Wilton

 • Pou aplike, ranpli Camp Wilton 2024 Camper Application epi voye li avèk frè $275 pou kan an pa lapòs bay:
  Capital District DDSO
  3 Care Lane, Suite 200
  Saratoga Springs, NY 12866
  Atansyon : Kan Wilton
 • Tanpri tache tout dokiman ki endike sou lis aplikasyon an nan aplikasyon an. Camp Wilton se pa yon pwogram egzansyon ki finanse. Kanpay k ap chèche sèvi ak lajan pwòp tèt ou yo pou peye kan an dwe pale ak Manadjè Swen yo pou detèmine si yo ka itilize lajan sa yo.
 • Aplikasyon konplè yo ta dwe soumèt anvan 5 avril 2024. Nou pral sèlman revize aplikasyon konplè ak tout dokiman yo. Akseptasyon depann si direktè kan yo ak anplwaye medikal yo revize aplikasyon an.  
 • Si kanpay la ap tann pou l jwenn yon egzamen fizik ki ajou, tanpri mete yon kopi egzamen 2023 yo oswa plis resan epi voye nouvo egzamen an pi vit posib. Nou pa rekòmande kenbe yon aplikasyon pandan y ap tann yon fizik. 
 • Tanpri asire w ke enfòmasyon kontak yo, ki gen ladan kòd zòn pou nimewo telefòn yo, konplè. Yo pral voye pake akseptasyon an nan adrès kanpay la. San enfòmasyon konplè, li pral difisil pou voye pake akseptasyon an oswa kontakte w si nou gen kesyon. 

Si w gen kesyon, tanpri kontakte: [email protected] oswa rele 518-581-3007

Travay nan Camp Wilton

Pozisyon anplwaye ki disponib pou sezon sa a gen ladan yo:

 • Konseye kan yo
 • Travayè Sèvis Manje
 • Enfimyè oswa LPN
 • Asistan antretyen
 • Dyetetik 2

Majorite anplwaye yo ap viv nan kan an. Direktè Kan an ak de asistan direktè yo sipèvize ak dirije tout fonksyon ak anplwaye kan yo pou asire ke tout moun ki enplike yo gen yon vakans ki an sekirite epi ki gen anpil plezi. Uit (8) Responsab Aktivite yo planifye ak aplike tout aktivite kan chak jou nan zòn ki dekri pi wo a. Uit (8) Konseye Chèf yo responsab pou sipèvize kat (4) Konseye Kan yo plase nan chak kabin. Head Counselors, Camp Counsellors ak Aktivite Heads yo tout responsab pou asire ke tout responsablite swen dirèk yo fèt pou kanpay yo plase nan chak kabin. Chèf Konseye yo ak Konseye Kan yo ap viv nan kabin yo epi yo responsab pou asire kan yo resevwa asistans ak tout aktivite lavi chak jou epi yo sipèvize pandan tout jounen an nan tout pwogram kan yo.

Anplwaye ki rete yo bay sèvis sipò ki nesesè pou operasyon an sekirite epi efikas pou pwogram nan. Sis (6) enfimyè bay pwoteksyon medikal vennkat èdtan nan twa (3) orè. Anplwaye kwizin nan (kizin ak travayè sèvis manje) bay twa repa pa jou plis ti goute pou kan yo ak anplwaye nan kan yo. Yon dyetetisyen asire ke bezwen nitrisyonèl nan camper la ak rejim espesyal yo bay pou. Yon asistan antretyen bay antretyen woutin nan tout bilding ak ekipman kan. De (2) moun k ap netwaye kan yo responsab pou kenbe pwòpte nan tout bilding yo epi pou blanchi rad kanpin yo.

Aplike pou travay nan Camp Wilton

Yo ta dwe voye aplikasyon yo pa lapòs nan: 
Capital District DDSO
500 Balltown Road
Schenectady NY 12304
ATANSYON: Camp Wilton
Oswa faks nan: 518-370-7536

Yo kapab tou voye yon imèl bay: [email protected]

Kalandriye anplwaye yo

PozisyonKòmanse DatDat fen
Direktè 2 20 me23 out
Direktè 120 me23 out
Sou entènèt jwèt Head Cooks20 me23 out
Konseye kan 43 jen23 out
Konseye kan 317 jen16 out
Konseye kan 217 jen16 out
Kizin ak Travayè Sèvis Manje17 jen16 out
Enfimyè 2 oswa LPN17 jen16 out
Asistan antretyen10 jen23 out
Espesyalis klavye17 jen23 out
Netwayaj (lesiv)24 jen16 out
Dyetetik 217 jen16 out

Mete kanpe: 

 • Jen 3-7 (Fiske, PWOMOTE fòmasyon rafrechisman)
 • Jen 10-14 (Fiske, PROMOTE fòmasyon)

Oryantasyon: 

 • 17-21 jen

Orè Camper

124-28 jenGranmoun ki pa bezwen sipò oswa ki pa bezwen.
21-5 jiyèAdilt ki gen yon bezwen modere nan sipò
38-12 jiyèSemèn granmoun aje yo
415-19 jiyèAdilt ki gen yon bezwen modere pou sipò.
522-26 jiyèGranmoun ki gen PWS.
629 jiyè-2 outAdilt ki gen gwo bezwen sipò.
75-9 outAdilt ki gen yon bezwen modere nan sipò.
812-16 outGranmoun ki pa bezwen sipò oswa ki pa bezwen.

Semèn netwaye: Out 19-23

 

Dokiman Camp Wilton

Direksyon

75 Northern Pines Road, Wilton, NY 12831

Pran sòti 16 nan I-87 (Northway). Ale Lwès sou Ballard Road pase arè kamyon an. Vire AGOCH sou Northern Pines Road. (Si w rive nan yon limyè, ou ale twò lwen.) Apeprè 1/10 mil sou GÒCH la gen yon siy mawon ki di “CAMP WILTON”. Sa a se antre. Swiv wout sa a pase bilding lan sou bò dwat epi swiv viraj la adwat nan kan yo. Yo pral dirije w nan yon zòn pakin kote pou w dechaje machin nan epi enskri kanpin w lan.