Yon Varyete Sèvis Jounen

Gen yon seri pwogram lajounen ki disponib pou moun ki gen andikap devlòpmantal. Yo chak konsantre sou bay patisipan yo sipò pèsonèl, sosyal ak pwofesyonèl ki nesesè pou yo viv nan kominote yo. Pwogramasyon yo varye selon bezwen ak enterè chak moun. 

 

Abilite Kominote

Sèvis sa a ede w aprann epi kenbe konpetans ou bezwen pou w viv an sekirite ak plis endepandan, rankontre moun, fè zanmi epi kenbe zanmi, patisipe nan evènman kominote a epi fè pati kominote w la. Abilite Kominotè se pou moun ki pa abite nan yon kay sètifye oswa opere OPWDD. Ou ka gen sèvis abilitasyon kominotè lakay ou oswa nan kominote a.

Sipò yo enkli devlopman ladrès adaptasyon, asistans ak aktivite nan lavi chak jou (pratik), enklizyon nan kominote a ak bati relasyon, fòmasyon ak sipò pou endepandans nan vwayaj, transpò, sipò edikasyon granmoun, devlopman ladrès sosyal, ladrès lwazi, defans pwòp tèt ou ak ladrès pou chwazi enfòme, ak devlopman konpòtman apwopriye pou ede moun jwenn aksè nan kominote yo.

 

Abilite Jou

Yo ofri pwogram sa yo pou moun kèlkeswa kote y ap viv. Yo pran plas deyò lakay ou, anjeneral nan yon sit sètifye nan kominote a oswa menm nan kominote a, yo rele Day Hab San Mi.

Menm jan ak sèvis abilitasyon kominotè yo, sèvis abilitasyon lajounen yo ka ede moun jwenn, kenbe oswa amelyore ladrès pwòp tèt yo, sosyalizasyon ak adaptasyon yo, tankou kominikasyon, vwayaj ak lòt domèn nan edikasyon adilt. Aktivite ak anviwònman yo fèt pou ankouraje devlopman konpetans ak konpòtman apwopriye, pi gwo endepandans, enklizyon nan kominote a, bati relasyon, defans pwòp tèt ou ak chwa enfòme. Anplis de sa, moun ki gen aksè a abilitasyon lajounen souvan kontribye nan kominote yo atravè travay volontè.