Willowbrook

Imaj nan bilding Willowbrook Lè sa a, yon men ki kenbe yon foto nan bilding nan yo te kraze.

Komemorasyon Willowbrook Mile la

Komisyonè Neifeld pataje yon mesaj sou anivèsè a ak ouvèti Willowbrook Mile.
Yon katalis pou chanjman

17 septanm 1987 te make nesans yon nouvo epòk pou Nouyòkè ki gen andikap devlòpmantal lè Gouvènè Mario M. Cuomo te deklare Lekòl Eta Willowbrook nan Staten Island "ofisyèlman ak pou tout tan fèmen."

Fèmti a te vini apre plizyè ane nan rèl piblik sou kondisyon yo deplorab nan Willowbrook ak tretman moun ki abite la.

Tout bagay te rive nan yon tèt an 1972, lè jounalis televizyon Geraldo Rivera te ekspoze istwa neglijans ak abi ki te fèt dèyè pòt Willowbrook pou tout nasyon an ak mond lan te gade ak laterè.

Li chanje fason sosyete a te wè moun ki gen andikap devlòpmantal yo pou tout tan e li te pwovoke yon mouvman nan New York ak nan tout peyi a pou refòme sistèm livrezon sèvis yo epi rekonèt dwa sivil ki pa alyenabl pou moun ki gen andikap devlopman yo.

Li te tou te pwovoke yon pwosè pa moun ki abite nan Willowbrook ak fanmi yo.

Menm ane sa a, aksyon sou pwosè a te kòmanse nan Tribinal Distri Ameriken an k ap chèche korije kondisyon ki pa akseptab nan Willowbrook State School. Nan mwa me 1972, Dekrè Konsantman Willowbrook te vin an vigè nan non rezidan Willowbrook ak fanmi yo, yo rele 'manm klas' yo. 

Pwosè bòn tè sa a te vin tounen yon senbòl pou ogmante konsyans nasyon an pou sipòte entegrasyon kominote a epi pou etabli estanda wo pou kondisyon imen pou tout opòtinite rezidansyèl yo.

An 1993, yo te siyen Enjonksyon Pèmanan Willowbrook ki reprezante estanda sèvis aktyèl yo pou manm klas yo.

Seksyon Beyond Willowbrook sa a nan sitwèb OPWDD la, dekri sèvis, dwa ak pwoteksyon pou manm klas Willowbrook epi li bay aksè a fòm ak materyèl oryantasyon pou ede w.
 

Dwa Ou
Avi sou Dwa

Dekouvri dwa ak dwa manm klas Willowbrook yo.

Konsantman Enfòme

Aprann pwosesis pou jwenn bon pèmisyon anvan yon entèvansyon swen sante oswa divilge enfòmasyon pèsonèl.

Sipò ak Sèvis

Fòmasyon & Gid Legal
Sistèm Jesyon Aprantisaj Eta New York (SLMS)

Aksede fòmasyon sou pwoblèm ki gen rapò ak Willowbrook atravè Sistèm Jesyon Aprantisaj Eta New York (SLMS).

Memorandòm Direktiv Administratif (ADM)

Aksede Memorandòm Direktiv Administratif (ADM) ak Lèt Enfòmasyon sou Willowbrook ki bay konsèy pou ede fè fas ak lwa, règ oswa lòt kondisyon legal.