Prè pou ale

Fòm pou dekri enfòmasyon medikal ak kontak pou swen sante.

Apèsi sou lekòl la

Yo itilize fòm Ready to Go pou bay enfòmasyon medikal ak kontak nesesè pou moun ki nan pwogram OPWDD ki opere ak/oswa sètifye yo mennen l nan lopital la oswa nan yon lòt etablisman swen sante, pou swen medikal pwograme, ijan oswa ijan. Fòm sa a se yon zouti ki gen anpil valè ki bay enfòmasyon enpòtan ak aktyèl ki baze sou bezwen espesifik moun ki pral resevwa swen an. Fòm sa a akonpaye yon pake enfòmasyon (anjeneral yo kenbe nan yon katab oswa yon klasman) ki ale ak moun nan lè yo ale nan etablisman swen sante ki bay pwograme, ijan, oswa ijans swen.

Si w ap prepare yon pake Ready to Go pou yon manm klas Willowbrook, itilize lis tcheke Ready to Go ak pake Ready to Go a. Anvan w mennen yon manm klas Willowbrook lopital la, tanpri asire w ke lis enfòmasyon sa a konplè.

Nan yon sitiyasyon ki menase lavi, tanpri asire ke moun nan resevwa swen apwopriye epi yo transpòte pi vit posib nan sal ijans la.   

 

Fòm pare pou ale

Lis Verifikasyon pare pou ale

Memorandòm