Avi sou Dwa

Avi sou Dwa a esplike dwa ak dwa pou sèvis manm klas Willowbrook yo. Yo dwe mete li nan dosye pèmanan chak manm klas yo ke tout founisè yo kenbe, ansanm ak dosye klinik pou rezidans ak pwogram lajounen yo, ak dosye kowòdinasyon sèvis la. 

Pou jwenn kopi Avi sou Dwa yo tanpri kontakte lyezon DDRO Willowbrook ou a.

Enjonksyon pèmanan Willowbrook

Dokiman sa a gen ladann kondisyon ak dispozisyon yo te dakò pou manm klas Willowbrook yo. Enjonksyon pèmanan an garanti sèten dwa debaz, epi li fikse estanda pou sèvis rezidansyèl ak tretman kominotè, jesyon ka ak sèvis defans. 

 

Konsantman Enfòme

Manm klas Willowbrook yo gen dwa pou yon Konsantman Enfòme, ki asire ke yon moun ak/oswa yon defansè byen konnen opsyon yo anvan yo pran yon desizyon, sitou kote swen sante yo konsène. 

Pwosedi pou ekspansyon rezidansyèl Willowbrook

Pwogram sètifye k ap sèvi manm klas Willowbrook yo oblije opere nan yon kapasite yo deziyen. Nenpòt ogmantasyon nan kapasite sa a dwe apwouve pa avoka Willowbrook yo.

Kontak Willowbrook

Pou kesyon oswa plis enfòmasyon sou Willowbrook, ou ka kontakte Willowbrook Liaison nan OPWDD Developmental Disabilities Regional Office (DDRO) nan zòn ou an.

 

Ou ka kontakte tou:

Lyezon Willowbrook nan tout eta OPWDD

Angie Francis

518-473-6026

 

Komisyonè Adjwen OPWDD, Biwo Rejyonal yo

Abiba Kindo

845-947-6015

 

Avoka Jeneral OPWDD

Eileen Haynes

518-474-7700